Regulamin

Regulamin konsultacji psychologicznych i sklepu internetowego.

Regulamin konsultacji psychologicznych, udzielanych przez Internet (dalej: „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem i administratorem serwisu internetowego pod domeną „www.yestolife.pl” jest V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz
V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7 NIP 5222054051 REGON:
Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na odległość, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.  

SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE :
Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, którym posługuje się osoba korzystająca z konsultacji (Pacjent);
Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa, posiadająca dyplom magistra psychologii, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca odpowiednie doświadczenie;
Psychoterapeuta – osoba uprawniona do zawodu psychoterapeuty, czyli taka, która uzyskała certyfikat wydany przez uznane stowarzyszenie psychoterapeutyczne lub jest w trakcie zdobywania takiego certyfikatu;
Konsultacja Psychologiczna – oznacza pomoc psychologiczną/psychoterapeutyczną świadczoną zdalnie/stacjonarnie w gabinecie przez Psychologa lub Psychoterapeutę
Serwis Internetowy – serwis internetowy pod domeną „www.andzelikadominiak.pl” za pomocą którego świadczone są Konsultacje Psychologiczne;
Usługobiorca (Pacjent) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Porady Psychologicznej;
Usługodawca – oznacza podmiot świadczący pomoc psychologiczną tj. Psycholog Andżelika Dominiak-Banach, będącą stroną Umowy
Umowa – umowa o świadczenie pomocy psychologicznej zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ
Usługodawca świadczy następujące usługi pomocy psychologicznej:
a) Konsultacje psychologiczne przez wideo rozmowę za pośrednictwem komunikatora „Skype”, „Google Meet” lub stacjonarnie w gabinecie psychologicznym (dalej „Konsultacja”)
Konsultacja rozumiana jako jednorazowa Konsultacja – trwa 60 minut („Konsultacja”).
Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez umówienie się na świadczenie pomocy psychologicznej, oraz dokonanie odpowiedniej płatności, zgodnie z zasadami przewidzianymi w §4 Regulaminu lub przybycie na wybrany termin konsultacji/psychoterapii do gabinetu.
Zamówienie pomocy psychologicznej przez Usługobiorcę jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu.
Wybrana forma pomocy psychologicznej nie może być ani skracana ani przedłużana.
W przypadku kiedy świadczenie pomocy psychologicznej zostanie skrócone z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują w stosunku do Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w szczególności nie przysługuje mu zwrot uiszczonej na rzecz Usługodawcy płatności.
Usługobiorca może korzystać z pomocy psychologicznej, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych o jakich mowa w § IV ust. 1 Regulaminu.
W przypadku niemożności zrealizowania świadczenia z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy zostanie zaproponowany inny termin świadczenia lub zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę.
Usługodawca może odmówić świadczenia pomocy psychologicznej jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca do zgłaszanego problemu. Pomoc psychologiczna świadczone w formie online ma charakter doraźnej pomocy oraz pomocy w przypadkach, gdy bieżące funkcjonowanie Pacjenta nie jest zagrożone. Dla osób w poważnym kryzysie czy będących w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie konsultację psychologiczną lub psychiatryczną w trybie stacjonarnym.

WYMAGANIA TECHNICZNE
Warunkiem korzystania z pomocy psychologicznej online jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne :
a) komputer z procesorem dwurdzeniowym lub szybszym b) szybkie łącze internetowe – minimum 512kb/s (wysyłanie i pobieranie) c) zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome, Mozilla lub dedykowaną aplikację do wideokonferencji d) kamera internetowa, słuchawki, mikrofon lub e) telefon lub tablet wyposażony w kamerę i mikrofon.
Aby zrealizować świadczenie pomocy psychologicznej niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę konta pocztowego elektronicznego (adresu e-mail).
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z pomocy psychologicznej. W przypadku uniemożliwienia prawidłowego wykonania świadczenia z przyczyn technicznych nie leżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

PŁATNOŚCI
Sesje terapeutyczne oraz konsultacje online mają charakter odpłatny, zgodnie z aktualnym cennikiem.
Usługodawca oferuje możliwość opłacenia świadczenia poprzez tradycyjny przelew na rachunek bankowy, lub płatności online w systemie Przelewy24.
Płatności należy dokonać nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem usługi.

UMAWIANIE KONSULTACJI
Umawianie się na Konsultacje/Psychoterapię następuje po umówieniu wizyty za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@yestolife.pl
Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.
Usługobiorca z chwilą zamówienia pomocy psychologicznej online, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
Świadczenie uznaje się za opłacone w momencie uznania na rachunku bankowym Usługodawcy.
Usługodawca wystawi na żądanie Usługobiorcy fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu, oraz przekazaniu danych niezbędnych do jej wystawienia na adres e-mail: kontakt@yestolife.pl Faktura zostanie wysłana do 7 dni od zrealizowania świadczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
W przypadku prawidłowego wykonania prawa odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą, a Usługobiorcy będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonej na rzecz Umowy opłaty.
W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta w ten sposób, że informacja o odstąpieniu od Umowy dojdzie do wiadomości Usługodawcy w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem świadczenia, Usługobiorcy będącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej na ten cel opłaty jak również żadne inne roszczenia.

REKLAMACJA
Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni roboczych od chwili zakończenia świadczenia.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres poczty elektronicznej: kontakt@yestolife.pl lub na adres siedziby Usługodawcy: V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7
Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Usługodawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje uzyskane od Usługobiorcy w zakresie świadczenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.
Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnej pracy w trakcie konsultacji psychologicznych lub sesji terapeutycznych, prowadzenia ich z należytą starannością i wykorzystaniem aktualnej wiedzy, przestrzegania podstawowych praw pacjenta wymienionych w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:Dz.U. z 2012 r. po. 159 ze zm.) oraz przestrzegania Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu pomocy psychologicznej lub brak możliwości dostępu do pomocy psychologicznej, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami §IX Regulaminu.
Usługobiorca zobowiązuje się do niepublikowania w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów porad psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę. Z uwagi na wartość intelektualną porady każda forma upubliczniania wymaga uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
Wszelkie materiały udostępnione za pomocą serwisu internetowego lub mailowo, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie artykuły, materiały pomocnicze przekazane Usługobiorcy, porady psychologiczne utrwalone na jakimkolwiek nośniku informacji są własnością Usługodawcy i chronione są prawem autorskim na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów, o których mowa w powyższym ustępie jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.
W sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, stany kryzysowe) konsultacja oraz terapia online nie jest prowadzona oraz zalecany jest najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną.
W zależności od oceny stanu psychicznego pacjenta psycholog może podjąć decyzję o konieczności konsultacji psychiatrycznej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Usługodawca jest Administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku ze świadczonymi usługami.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorcy znajduje się pod adresem https://yestolife.pl/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.yestolife.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.andzelikadominiak.pl.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa lokalnego, właściwego dla siedziby Fundacji, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Definicje:
V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7 oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą sklepu tj.firmę V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7 NIP 5222054051 REGON: zwaną zwaną dalej również “Administratorem”.
„Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, która odwiedza Sklep lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
„Sklep” oznacza serwis internetowy prowadzony przez Psycholog Andżelikę Dominiak-Banach dostępny pod adresem: https://andzelikadominiak.pl/sklep, za pośrednictwem którego V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty, udostępnia treści cyfrowe bez nośnika, a także może świadczyć inne usługi.
„Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia” oznacza potwierdzenie zawartej przez Użytkownika i Sklep umowy o udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika.
„Treści Cyfrowe bez nośnika” oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
„Udostępnienie treści cyfrowych bez nośnika materialnego” oznacza odpłatne udostępnienie przez Administratora Treści Cyfrowych bez Nośnika Materialnego na Zamówienie Użytkownika, które umożliwia Użytkownikowi ograniczone w czasie lub nieograniczone w czasie korzystanie z Treści Cyfrowych bez Nośnika przy użyciu Urządzenia.
„Zamówienie” oznacza zamówienie na Treści Cyfrowe bez Nośnika Materialnego złożone przez Użytkownika w Sklepie.
„Urządzenie” oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może m.in. pobierać oraz utrwalać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków).
„Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz administratora związane z korzystaniem ze Sklepu i udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika.
Adres Sklepu i dane kontaktowe:
adres internetowy – https://yestolife.pl /sklep,
e-mail – kontakt@yestolife.pl
adres korespondencyjny: ul Koziorożca 1/1 02-438 Warszawa
Umowa udostępniania treści cyfrowych bez nośnika zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami, w tym w szczególności komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest sieć Internet, w tym w szczególności poczta elektroniczna. Dodatkowo Administrator może komunikować się z Użytkownikami przy pomocy komunikatorów dostępnych na rynku, np. czat lub telefonicznie. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i wątpliwości natury prawnej dotyczące Regulaminu lub praw i obowiązków Użytkownika lub V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz związanych z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedażą Produktów lub udostępnianiem treści cyfrowych bez nośnika, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@yestolife.pl. Odpowiedzi będą udzielane przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego wysłana została wiadomość od Użytkownika.
Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
Regulamin jest integralną częścią każdej umowy pomiędzy V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz i Użytkownikiem, której przedmiotem są produkty lub treści cyfrowe bez nośnika.
Informacje o treściach cyfrowych bez nośnika podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.2. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet licencji niewyłącznych na korzystanie z e-produktów (kursy online, e-booki) oraz możliwość opłacenia konsultacji psychologicznej odbywającej się w gabinecie stacjonarnym pod adresem siedziby firmy lub on-line za pośrednictwem komunikatora ustalonego drogą mailową.
Jeśli wybrany przez Kupującego produkt elektroniczny zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych. W każdym opisie produktu elektronicznego znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.
Przed zakupem i opłatą konsultacji psychologicznej należy skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia terminu oraz wyboru rodzaju komunikatora.
3. Polityka prywatności
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.
V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.
Użytkownik poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
Administratorem Danych osobowych jest firma V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7 NIP 5222054051 REGON:
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru;
wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru;
zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep;
świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;
realizacji Zamówień, obsługi reklamacji;
umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;
udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie;
przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych, za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika;
przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Użytkownikiem.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
Sklepie wykorzystywane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Polityka cookies.
Sklep informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.
4. Ogólne zasady składania zamówień
Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
dokładny opisu danego produktu i jego cech;
łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami;
dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie.
Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres e-mail
Numer telefonu
NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
Dane adresowe
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
z widoku koszyka kliknąć w przycisk lub „Przejdź do kasy”,
podać adres e-mail, na który mają zostać wysłany e-mail z informacją jak uzyskać dostęp do zamówionych materiałów,
wybrać sposób płatności za zamówienie
podać wymagane dane Kupującego
podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma wiadomość z danymi do przelewu zwykłego.
Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
5. Płatności
W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
zwykły przelew, na nr konta:
55 1140 2004 0000 3402 3801 4382
V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz z siedzibą Warszawa 02-434 ul. Łuki Małe 14/7 NIP 5222054051 REGON:
system płatności elektronicznych Przelewy24
Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Zamówiony towar jest wysyłany w ciągu 24 h od złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji konta
Wraz z dostępem do produktu cyfrowego wysyłane jest potwierdzenie złożenie zamówienia i rachunek. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
Imię i nazwisko/nazwa firmy;
Adres zamieszkania/siedziby,
Numer NIP (w przypadku firm),
Numer zamówienia,
Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
6. Warunki udostępniania treści cyfrowych bez nośnika
Treści cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu przez V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
Udostępnienie Treści cyfrowych bez nośnika Użytkownikowi następuje poprzez ich udostępnienie do pobrania na Urządzenie Użytkownika
Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie treści cyfrowych.
7. Wymogi techniczne dla urządzeń elektronicznych niezbędne do współpracy ze Sklepem oraz do pobrania treści cyfrowych
Aby Użytkownik mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone) oraz oprogramowania, umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie Treści Cyfrowych bez Nośnika, udostępniane w dziale pomocy technicznej oraz udzielane przez pracowników pomocy technicznej.
Użytkownik korzystający ze Sklepu powinien ponadto posiadać aktywną skrzynkę poczty elektronicznej.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są każdorazowo w opisie treści cyfrowych bez nośnika.
Użytkownik powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z treści cyfrowych bez nośnika, a także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z treści cyfrowych bez nośnika.
8. Zasady ogólne odstąpienia od umowy
Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy udostępnienia treści cyfrowych bez nośnika na zasadach określonych w Regulaminie. Co do zasady Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe bez nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może jednak odstąpić od:
jeśli Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta odebrał produkt i otworzył go na swoim urządzeniu mobilnym.
umowy, której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne;
konsultacji psychologicznej, jeśli do jej rozpoczęcia zostało mniej niż 24 godziny od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji
Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.andzelikadominiak.pl/kontakt lub napisać maila na adres kontakt@yestolife.pl
Jeśli Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta odstąpi od umowy, V.I.V. Selection Tatiana Hrechorowicz zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
Użytkownik otrzyma od Administratora zwrot płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie Użytkownika będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
9. Odstąpienie od umowy dotyczącej Treści Cyfrowych bez Nośnika
Co do zasady Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, której przedmiotem są Treści Cyfrowe bez Nośnika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jednak Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wyraził zgodę na Udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika przez Administratora
Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta został poinformowany przez Administratora o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy wskutek wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych bez Nośnika, przed udzieleniem takiej zgody.
Akceptując regulamin Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Administratora polegającego na Udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.
10. Reklamacje
Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w Sklepie i Regulaminie oraz zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Treści Cyfrowe bez Nośnika bez wad.
Użytkownik może zgłosić reklamację, m.in. jeżeli stwierdzi, że Treści Cyfrowe bez Nośnika dostarczone mu w ramach realizacji Zamówienia mają wady, a także jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika są niezgodne z opisem zawartym w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub opisem zamieszczonym w Sklepie.
Użytkownik może złożyć oświadczenie o reklamacji według swojego wyboru:
poprzez wysłanie reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yestolife.pl
Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia reklamacji drogą elektroniczną (w sposób wskazany w art. 4.a lub art. 4.b niezwłocznie po jej wpłynięciu do Sklepu.
Administrator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Administrator poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jednak jeśli Administrator nie dokona naprawy lub wymiany Treści Cyfrowych bez Nośnika na wolne od wad niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, a wada Treści Cyfrowych bez Nośnika będzie istotna, Użytkownik może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi bez względu na to, czy wada jest istotna, jeżeli Treści Cyfrowe bez Nośnika były już wymieniane na wolne od wad lub naprawiane albo jeżeli Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.
W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
11. Zmiany regulaminu
Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, został on udostępniony w Sklepie w formie umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz śledzenie historii jego zmian.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.
Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie do wszelkich spraw w nim uregulowanych oraz związanych z Zamówieniami złożonymi przez Użytkownika od daty ich ogłoszenia. Do Zamówień (oraz wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie) złożonych przed datą ogłoszenia zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie, w której Zamówienia takie zostały złożone.
W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Sklepie w zakładce „Regulamin” najpóźniej w dniu wejścia w życie takiej zmiany. Ponadto, w zakładce „Regulamin” będą opublikowane wszystkie wersje historyczne Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.
Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu wyświetli się przy pierwszym Zamówieniu Użytkownika natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu -najpóźniej po skompletowaniu koszyka zakupów i przed złożeniem Zamówienia, z prośbą o akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej akceptacji, Administrator zablokuje automatycznie możliwość dokonania bieżącego Zamówienia i dokonywania dalszych Zamówień od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu nie powoduje skasowania Konta ani usunięcia z niego historii Zamówień, a także nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika z Treści Cyfrowych bez Nośnika zamówionych i opłaconych przed publikacją zmiany Regulaminu.
Aktualna treść Regulaminu będzie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej niezwłocznie po akceptacji treści Regulaminu przez Użytkownika i złożeniu przez niego pierwszego Zamówienia, licząc od chwili dokonania tej akceptacji (np. wraz z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sklep).
13. Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/